Školenie neelektrotechnikov ON-LINE

Odborná spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam.

Odbornú spôsobilosť pracovníkov vo vzťahu k elektrickým zariadeniam prepisuje vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosť technických zariadení.
Táto vyhláška rozdeľuje pracovníkov na dve skupiny a to na :

  • Pracovníkov bez odborného elektrotechnického vzdelania - §20
  • Pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním - §21 - §24

Osoba, ktorá prichádza do styku s elektrickým zariadením by mala byť minimálne poučená vo vzťahu k elektrickým zariadeniam a o nebezpečenstvách, ktoré môžu vyplývať z nesprávnej manipulácie s elektrickým zariadením.
Nepoučená osoba je laikom. Laik by sa nemal nachádzať v súčasnosti v žiadnej firme.
Každý pracovník by mal absolvovať školenie zamerané na získanie odbornej spôsobilosti podľa vyššie citovanej vyhl. č. 508/2009 Z. z. a získať tak
Odbornú spôsobilosť na činnosť na technickom zariadení podľa § 20 Poučená osoba.

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostno technickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
Poučená osoba je od riaditeľa počnúc až po upratovačku, či vrátnika končiac.

Na koho sa poučenie hlavne vzťahuje:

  • Pracujúci v administratíve, ktorí používajú na pracovisku elektrické spotrebiče ako sú: počítače, tlačiarne, terminály, variče, kávovary, mixéry, chladničky, mikrovlnky, predlžovacie šnúry a pod.
  • Pracovníci, ktorí používajú el. ručné náradie (ručné el.vŕtačky, ručné el. brúsky, el. spájkovačky a pod.)
  • Pracovníci, ktorí zvárajú s oblúkovými, plazmovými a odporovými zváracími zariadeniami a pomocníci zváračov
  • Pracovníci na stavbách – obsluhujú miešačky, zapínajú spotrebiče a náradia do staveniskového rozvádzača, používajú elektrické náradie
  • Vodiči všetkých druhov elektrických dopravných prostriedkov
  • Pracovníci v prevádzkach, ktorí priamo obsluhujú (zapínajú, vypínajú, regulujú atď.) el. zariadenia ako sú: výrobné linky, čerpadlá, miešadlá, dopravníky, kompresory, podávače, drviče, mlyny, zdvíhacie zariadenia, zariadenia pre veľkokuchyne, pračky, lisy a pod
  • Pracovníci v laboratóriách: chemických, fyzikálnych, potravinárskych, poľnohospodárskych, zdravotníckych a pod.

Podľa §8 nariadenia vlády č. 392/2006 je zamestnávateľ povinný preukázať, že zamestnanec bol oboznámený o spôsobe používania pracovného prostriedku. Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý používa pri práci.
Odborná spôsobilosť sa preukazuje u pracovníkov bez elektrotechnického vzdelania Zápisom o poučení alebo Osvedčením o odbornej spôsobilosti vo vzťahu k elektrickým zariadeniam.

Firma ZPA-Mont – na základe školenia vydáva Osvedčenie o poučení Podľa vyhlášky ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, č. 508/2009 Z.z.- §20

Cenník

Jednotlivé školenia vieme zabezpečiť priamo u Vás ! Vieme sa prispôsobiť Vašej požiadavke a rozložiť školenie na niekoľko dni a v čase od 6.00 do 20.00 … Čítať ďalej

Prihlášky

S cieľom zníženia Vašich nákladov na školenie, ponúkame Vám uskutočniť školenie vo Vašich priestorov a vieme prispôsobiť časový harmonogram školenia … Čítať ďalej

Termíny školenia

Školenie sa budú konať v Žiline. Presná adresa školenia závisí od počtu prihlásených účastníkov školenia a bude včas oznámená… Čítať ďalej